40.000 

Vai trò của giờ cầu nguyện chung trong Hội thánh là gì?

Thở cần thiết cho cơ thể như thế nào, thì cầu nguyện cũng cần thiết đối với người Cơ đốc như vậy, nhưng không phải tự nhiên mà chúng ta biết cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện trong hội thánh thường bị gạt qua một bên cách tinh vi vì những sinh hoạt thực tế hơn hứa hẹn nhiều kết quả rõ ràng hơn.

Quyển sách này tập trung vào sự cần thiết phải cầu nguyện thường xuyên như một sinh hoạt trọng tâm của hội thánh địa phương – giúp chúng ta nhận thức trước nhu cầu và phước hạnh của giờ cầy nguyện chung qua việc nghiên cứu điều Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, cách các Cơ đốc nhân đầu tiên cầu nguyện và cách dành ưu tiên cho sự cầu nguyện trong hội chúng.

Mô tả

Sự cầu nguyện vô cùng quan trọng đối với đời sống của mỗi Cơ đốc nhân chúng ta. Cầu nguyện quan trọng như việc thở vậy, đó là cách chúng ta tâm sự với Cha thân yêu của mình.

Cuốn sách Sự cầu nguyện muốn nhắc nhở chúng ta tương giao với Cha nhiều hơn qua việc cầu nguyện mỗi ngày.

Sự cầu nguyện có 159 trang

Kích thước: 13x18cm

Giá bán: 40.000 đồng

Link eBook sách điện tử trên Google Play Book: https://play.google.com/store/books/details?id=MQpxEAAAQBAJ