90.000 

Nơi chữa lành (Joni Eareckson Tada) không phải là một luận thuyết cao siêu về nỗi đau. Đó là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của một người nữ  trưởng thành trong Chúa. Dù độc giả đang chịu đựng nỗi đau thể xác, khủng hoảng tài chính, hay thất bại trong hôn nhân, Joni mời họ cùng cô vượt qua nỗi đau. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua khoảng cách giữa câu hai câu trả lời của Chúa – tán thành hoặc khước từ—và tìm thấy hy vọng mới để tiếp tục bươn tới.

Mô tả

Với từng trải thực tế trong cuộc đấu tranh với nỗi đau thể xác của mình, Joni Eareckson Tada đưa ra quan điểm của cô về sự chữa lành thiên thượng, ý định của Chúa và ý nghĩa của việc sống vui thỏa. 

Hơn bốn thập kỷ trước, một tai nạn lặn đã khiến Joni bị liệt tứ chi. Hôm nay, cô phải đối mặt với một trận chiến mới: nỗi đau không nguôi. Tính cấp bách liên tục của điều này trong cuộc đời   đưa Joni trở lại với những câu hỏi căn bản về sự nỗi đau và ý muốn của Đức Chúa Trời.

Nơi Chữa Lành không phải là một luận thuyết cao siêu về nỗi đau. Đó là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của một người nữ  trưởng thành trong Chúa. Dù độc giả đang chịu đựng nỗi đau thể xác, khủng hoảng tài chính, hay thất bại trong hôn nhân, Joni mời họ cùng cô vượt qua nỗi đau. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua khoảng cách giữa câu hai câu trả lời của Chúa – tán thành hoặc khước từ—và tìm thấy hy vọng mới để tiếp tục bươn tới.