150.000 

Mô tả

Bộ sách giải nghĩa này được ra đời nhằm giúp độc giả hiểu ý nghĩa nguyên thủy của Kinh thánh và ý nghĩa áp dụng ngày nay. Phần giới thiệu của mỗi tập sách cung cấp phần nghiên cứu ngắn gọn nhưng đầy đủ quyền nguyên tác giả, niên đại, bối cảnh và mục đích, trọng tâm về thần học. Sau phần Cấu trúc của sách, mỗi tập sách sẽ bao gồm phần giải nghĩa theo từng phân đoạn của sách, rút ra những chủ đề chính của mỗi phần, cũng như cung cấp chú giải từng câu, đề cập đến những thách thức trong việc giải nghĩa các câu, phần Kinh thánh cụ thể. Mục tiêu xuyên suốt bộ sách là giải thích ý nghĩa thực sự của Kinh thánh và làm cho thông điệp của nó trở nên đơn giản, dễ hiểu nhất cho độc giả.

CÁC THƯ TÍN MỤC VỤ

Trong thư gửi cho Ti-mô-thê và Tít, sứ đồ Phao-lô quan tâm đến việc bảo vệ giáo lý đúng đắn, trật tự trong hội thánh và việc truyền thụ đức tin. Cùng với phần phụ lục hữu ích, phần dẫn nhập của Donald Guthrie đã cung cấp một lập luận mạnh mẽ ủng hộ cho quan điểm Phao-lô là tác giả của các thư tín mục vụ, đặt các thư tín ấy vào bối cảnh lịch sử đặ biệt là giai đoạn sau trong chức vụ của Phao-lô. Phần lời bình giải của Guthrie minh chứng cho ý niệm đức tin tìm kiếm sự hiểu biết: Ông đã “uống lấy” sự khôn ngoan mục vụ qua những thư tín này, rồi cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết sâu hơn về sứ điệp của Phao-lô dành cho hội thánh.

Donald Guthrie từng là phó hiệu trưởng và giảng viên môn Tân ước tại Trường Kinh Thánh London.

Link sách điện tử eBook trên Google Play Book:

https://play.google.com/store/books/details?id=YmM7EAAAQBAJ