Mô tả

Trong thư trang gửi cho Ti-mô-thê và Tít, sứ đồ Phao-lô quan tâm đến việc bảo vệ giáo lý đúng đắn, trật tự trong hội thánh và việc truyền thụ đức tin. Cùng với phần phụ lục hữu ích, phần dẫn nhập của Donald Guthrie đã cung cấp một lập luận mạnh mẽ ủng hộ cho quan điểm Phao-lô là tác giả của các thư tín mục vụ, đặt các thư tín ấy vào bối cảnh lịch sử đặc biệt là giai đoạn sau trong chức vụ của Phao-lô. Phần lời bình giải của Guthrie minh chứng cho ý niệm đức tin tìm kiếm sự hiểu biết: Ông đã “uống lấy” sự khôn ngoan mục vụ qua những thư tín này, rồi cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết sâu hơn về sứ điệp của Phao-lô dành cho hội thánh.

Thông tin sách:

Size: 16x24cm

Số trang: 239 trang

Phiên bản sách điện tử trên Google Play Books: https://play.google.com/store/books/details?id=YmM7EAAAQBAJ